Regulamin Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Świeć się z Energą 2023 – Świetlna Stolica Polski”

Akcja specjalna Świeć się z Energą 2023

Regulamin Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Świeć się z Energą 2023 – Świetlna Stolica Polski” zwanego dalej „Konkursem Plebiscytowym PPG” lub „Konkursem Plebiscytowym”

Art.1 Informacje ogólne.

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Świeć się z Energą 2023 – Świetlna Stolica Polski”.
2. Organizatorem Konkursu Plebiscytowego PPG jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
3.Patronem Konkursu Plebiscytowego jest ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy alei Grunwaldzkiej 472, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271591, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, z kapitałem zakładowym w kwocie 4.521.612.884,88 złotych (opłaconym w całości), posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 957-095-77-22, REGON 220353024.
4.Organizator powołuje trzyosobową Komisję Konkursu Plebiscytowego, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz Fundatora nagród. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Plebiscytowego, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.
5.Konkurs Plebiscytowy polega na wyłonieniu w drodze głosowania Czytelników i Internautów najpiękniej oświetlonego instalacjami świątecznymi miasta w Polsce oraz nadanie mu tytułu „Świetlnej stolicy Polski”.
6.Konkurs Plebiscytowy prowadzony będzie w dwóch etapach:
a)Pierwszy, wojewódzki etap konkursu plebiscytowego będzie trwać od dnia 14.12.2023 r. od godz. 12:00:00 do dnia 09.01.2024 r. do godz. 12:00. Awans do II etapu konkursu plebiscytowego - finału ogólnopolskiego uzyskuje jedno miasto w każdym województwie, które zdobyło największą liczbę głosów. Przechodząc do finału, kandydaci nie zachowują głosów zdobytych w pierwszym etapie głosowania.
b)Drugi, ogólnopolski finał konkursu plebiscytowego będzie trwać od dnia 16.01.2024 r. od godz. 12:00:00 do dnia 30.01.2024 r. do godz. 12:00 .
(UWAGA! Zmiana terminu w aneksie opublikowanym pod regulaminem)
7.Organizator może podjąć decyzję o zmianie terminów w Konkursie Plebiscytowym powiadamiając o tym Uczestników na stronach internetowych Serwisu.
8.Konkurs Plebiscytowy Plebiscyt prowadzony będzie w poszczególnych województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.
9.Konkurs plebiscytowy będzie publikowany na łamach Dziennika Bałtyckiego, Dziennika Łódzkiego, Expressu Ilustrowanego, Dziennika Zachodniego, Echa Dnia, Gazety Codziennej Nowiny, Gazety Krakowskiej, Dziennika Polskiego, Gazety Lubuskiej, Gazety Pomorskiej, Expressu Bydgoskiego, Nowości Dziennika Toruńskiego, Gazety Wrocławskiej, Głosu Koszalińskiego, Głosu Pomorza, Głosu Szczecińskiego, Głosu Wielkopolskiego, Kuriera Lubelskiego, Gazety Współczesnej, Kuriera Porannego, Nowej Trybuny Opolskiej, Polski Metropolii Warszawskiej i Tygodnika Ostrołęckiego nazwanych dalej „Gazetami”.
10.Konkurs plebiscytowy publikowany będzie również na stronach serwisów: www.dziennikbaltycki.pl, www.dzienniklodzki.pl, www.expressilustrowany.pl, www.dziennikzachodni.pl, www.echodnia.eu, www.gazetakrakowska.pl, www.dziennikpolski24.pl, www.gazetalubuska.pl, www.pomorska.pl, www.expressbydgoski.pl, www.nowosci.com.pl , www.gazetawroclawska.pl, www.gloswielkopolski.pl, www.gk24.pl, www.gp24.pl, www.gs24.pl, www.kurierlubelski.pl, www.poranny.pl, www.wspolczesna.pl, www.nowiny24.pl, www.nto.pl, www.polskanews.pl, www.to.com.pl oraz na serwisach www.naszemiasto.pl (nazywanych dalej „Serwisami”).
11. Organizator może podjąć decyzję o uruchomieniu głosowania w dodatkowej kategorii powiadamiając o tym Uczestników na stronach internetowych Serwisu. Do takich głosowań zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
12.Organizator zastrzega, iż Konkurs Plebiscytowy nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość oddanych przez Głosujących głosów w Serwisach. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Konkurs Plebiscytowy.
13.Kandydatem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest miasto, którego instalacje świetle są przedmiotem fotografii osób Zgłaszających. W przypadku zgłoszenia mniej niż dwóch zweryfikowanych pozytywnie kandydatur miast do udziału w Konkursie Plebiscytowym w danym województwie Organizator może podjąć decyzję o nieprzeprowadzaniu plebiscytu w danym województwie.
14. Zgłoszenie kandydata oraz odpowiednio, zgoda na kandydowanie i akceptacja niniejszego Regulaminu, są jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów konkursu plebiscytowego bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Konkursu w Gazecie i w Serwisie przez ich publikację i powielanie, w tym również anonimowo. Zgoda obejmuje wszystkie znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę, dowolne modyfikacje, łączenie z innymi utworami i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazety i Serwisu.

Art. 2 Warunki udziału w Konkursie Plebiscytowym. Kandydaci.

1.Konkurs Plebiscytowy ma charakter otwarty.
2.Kandydatem w Konkursie Plebiscytowym może być miejscowość posiadająca prawa miejskie bądź status miasta nadany w trybie określonym odrębnymi przepisami. Kandydaci w Konkursie Plebiscytowym reprezentowani są przez Włodarzy miast, którzy wskazują Organizatorowi beneficjentów nagród przewidzianych w niniejszym regulaminie.
3.Osobami zgłaszającymi w Konkursie Plebiscytowym mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
4.Kandydaturę do Konkursu Plebiscytowego może zgłosić wyłącznie osobiście autor fotografii bądź reprezentant zgłaszanego do akcji Miasta, który posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii w ramach Konkursu Plebiscytowego.
5.Kandydaturę zgłosić można wypełniając zgłoszenie wraz z minimum jednym zdjęciem i wyrażając stosowne zgody na stronie z formularzem Konkursu Plebiscytowego.
6.Osoba dokonująca zgłoszenia, dokonując zgłoszenia oświadcza, że:
a.Jest wyłącznym autorem przesłanego w ramach zgłoszenia materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia) i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii/wideo, co czyni, w tym gwarantuje, że osoba/osoby przedstawiona/e na zdjęciu fotografii/wideo wyraziła/y zgodę na korzystanie z jej/ich wizerunku w sposób konieczny do przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego, ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z licencji na zdjęcie zgodnie z jej treścią opisaną w niniejszym Regulaminie. Pokryje też Organizatorowi Konkursu Plebiscytowego wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne.
b.Udziela Organizatorowi Konkursu Plebiscytowego, na potrzeby realizacji Konkursu Plebiscytowego, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia), które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora jak i zgodnie z pkt 7,
c.Wyraża zgodę na udostępnienie materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia) anonimowo (bez oznaczenia autorstwa) oraz upoważnia Organizatora Konkursu Plebiscytowego do wprowadzania zmian materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia), w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia) na potrzeby realizacji Konkursu Plebiscytowego jak i zgodnie z pkt 7 Osoba dokonująca zgłoszenia oświadcza, że nie wyraża woli korzystania z nadzoru nad sposobem korzystania z materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia).
d.Materiał wizualny (wideo, prezentacja, fotografia) i jego/ich wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
7.Z chwilą przesłania materiału wizualnego o którym mowa w niniejszym Regulaminie Uczestnika udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieoznaczony licencji na korzystanie z materiału (dalej także jako praca) wraz z prawem do udzielania sublicencji dowolnemu podmiotowi (dalej „Licencja”) na następujących polach eksploatacji:
A) Pobranie, wprowadzenie do pamięci komputera, zapisanie i przechowywanie na wszystkich typach nośników, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
B) Modyfikacja warstwy prezentacyjnej, łączenie pracy z elementami graficznymi, tekstowymi, a także tłumaczenie oraz twórcze przekształcenie, przerobienie, adaptowanie całości pracy lub jego fragmentów oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie;
C) Trwałe lub czasowe utrwalanie pracy i zwielokrotnianie pracy w szczególności techniką drukarską i reprograficzną w formie materiału prasowego, a także za pośrednictwem programów komputerowych;
D) Korzystanie z pracy poprzez m.in. publikowanie pracy w celach marketingowych, promocyjnych, sponsoringowych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji, poprzez odtwarzanie w materiałach reklamowych, prasowych- radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie pracy, jej modyfikacji i utworów zależnych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w aplikacjach internetowych;
E) Inne niż określone w lit. d korzystanie z pracy w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji;
F) Publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie pracy w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w tym rozpowszechnienie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
G) Prawo do udostępniania pracy, do korzystania , w tym udzielania sublicencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych polach eksploatacji
8.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie uczestników, tj. osób zgłaszających i osób głosujących, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.
9.Zgłaszającym przysługuje w każdym czasie, do momentu zakończenia trwania Konkursu Plebiscytowego prawo żądania wycofania swojego zgłoszenia z Konkursu Plebiscytowego, które należy przesłać na adres email: reklamacja@polskapress.pl. W takim przypadku Organizator usunie zgłoszenie najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Konkursu Plebiscytowego. Zgłoszenia.

1.Zgłoszenia kandydatur do udziału w Plebiscycie można dokonać wyłącznie na stronie internetowej w Serwisach do dnia 31.12.2023 r do godz.23:59.
(UWAGA! Zmiana terminu w aneksie opublikowanym pod regulaminem)
2.Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Konkursie Plebiscytowym oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację. Zgłoszenia kandydatur do udziału w Plebiscycie powinny zawierać:
a)imię i nazwisko autora zgłaszanego zdjęcia(obowiązkowe),
b)wskazanie nazwy zgłaszanego Miasta (obowiązkowe),
c)kontaktowy numer telefonu autora zdjęcia(obowiązkowe),
d)minimum jedno, maksymalnie osiem zdjęć tegorocznego (2023 r.) świątecznego oświetlenia miasta tj. instalacji świetlnej w przestrzeni publicznej miasta pozwalającej na identyfikację miasta, którego dotyczy zgłoszenie (obowiązkowe)
3.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem oraz prawem.
4.Udział w Plebiscycie wymaga zaakceptowania przez Zgłaszającego niniejszego Regulaminu w formularzu zamieszczonym w artykule dotyczącym Plebiscytu, znajdującym się w Serwisie i wyrażenia w nim zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, w sposób określony w formularzu i w niniejszym Regulaminie, przy czym podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Plebiscycie.
5.Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku takiego zgłoszenia zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może też dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami, lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w Art. 6 poniżej.
6.W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia i po pozytywnej weryfikacji kandydatura zostanie w terminie 5 dni roboczych dołączona do listy kandydatów.
7.W dniu 14.12.2023 r. na stronie internetowej w Serwisach zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie. Kandydatury zgłoszone w terminie późniejszym będą weryfikowane i zamieszczane na liście na bieżąco.

Art. 4 Zasady przeprowadzania Konkursu Plebiscytowego. Głosowanie i wybór laureatów.

a. Głosowanie w Konkursie Plebiscytowym będzie odbywało się na stronie wybranego Serwisu, po zalogowaniu się w tym Serwisie.
b.Głos oddany za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów będących własnością Organizatora i posiadająca ważne konto w tym Serwisie powiązane z unikalnym numerem telefonu komórkowego.
c.Do dnia zakończenia głosownia w Konkursie Plebiscytowym na adres e-mail i numer telefonu zgłoszonego kandydata oraz na adres e-mail i numer telefonu osób głosujących mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Konkursu Plebiscytowego i statusie kandydata, nie zawierające informacji handlowych.
d.Głosujący w Konkursie Plebiscytowym w serwisie może oddać maksymalnie 10 głosów dziennie.
e.W obliczeniu wyników Konkursu Plebiscytowego biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Konkursu Plebiscytowego; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Konkursu Plebiscytowego.
f.Głosować w Plebiscycie mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
g.O zwycięstwie w Konkursie Plebiscytowym w finale wojewódzkim i ogólnopolskim zdecyduje największa liczba głosów, oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie.
h.Poprzez udział w głosowaniu rozumiany jako oddanie głosu w wybranym Serwisie, głosujący akceptuje treść Regulaminu oraz zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z Notą informacyjną stanowiącą załącznik do Regulaminu.
i.W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów, o zwycięstwie w konkursie zdecyduje Komisja Plebiscytowa, biorąc pod uwagę walory estetyczne i kreatywność przesłanego materiału konkursowego. Wówczas w ocenie Komisji przyjęta zostaje skala punktowa od 1-10, gdzie 1 stanowi najniższą notę, a 10 najwyższą. Zatem w sytuacji ex aequo zwycięży kandydat, który zdobędzie największą liczbę punktów przyznanych przez Komisję Plebiscytową.

Art. 5 Ogłoszenie wyników Konkursu Plebiscytowego. Nagrody w Konkursie Plebiscytowym.

1.Komisja Konkursu Plebiscytowego po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki głosowania Konkursu Plebiscytowego do dnia 31.01.2024 r. na stronie internetowej w Serwisach.
2.Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator. O wygranej oraz / albo miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.
3.Nagrody w Konkursie Plebiscytowym są następujące:
1.Kandydaci, którzy w pierwszym, wojewódzkim etapie Konkursu Plebiscytowego w każdym województwie zdobędą najwięcej głosów, otrzymają:

  • bon na sprzęt AGD o wartości rynkowej 10 000 zł brutto
  • awans do finału ogólnopolskiego

2. Kandydat, którzy w drugim, ogólnopolskim etapie konkursu plebiscytowego zdobędzie najwięcej głosów, otrzyma:

  • tytuł „Świetlnej stolicy Polski 2023”
  • nagrodę w postaci bonu na sprzęt AGD o wartości 10 000 zł brutto oraz voucher na instalację fotowoltaiczną o łącznej wartości rynkowej 30 000 zł brutto

4.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
5.Przekazanie nagród odbędzie się w sposób i w formie uzgodnionej z Organizatorem z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Kandydat uprawniony do nagrody nie chce jej przyjąć lub nie wyraża w tym przedmiocie stanowiska w terminie 7 dni od dnia wystosowania zapytania przez Organizatora, to Organizator ma prawo przekazać przedmiotową nagrodę na cel charytatywny wybrany przez Organizatora, z jednoczesną utratą prawa do nagrody przez Kandydata.
6.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata.
7.Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2022 r., poz.2647 ze zm.)

Art. 6 Reklamacje.

1.Reklamacje związane z Konkursem Plebiscytowym mogą być kierowane do Organizatora lokalnego na adres e-mail reklamacja@polskapress.pl lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora: Polska Press sp. z o. o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „Świeć się z Energą 2023 – reklamacja”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7 Ochrona danych osobowych.

1.W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu Plebiscytowego (osób Głosujących, jak i osób dokonujących zgłoszenia) w załączniku do niniejszego Regulaminu.
2.Organizator informuje, że informacja dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem, w tym oddawaniem głosów za pośrednictwem danego Serwisu, dostępne są w Polityce Prywatności pod adresem: www.prywatnosc.polskapress.pl.

Załącznik do Regulaminu Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Świeć się z Energą 2023 – Konkurs Fotograficzny”

KLAUZULA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH

1.Administrator danych osobowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, adres e-mail: rodo.zgloszenia@polskapress.pl (dalej jako: „my”, „Administrator” lub „Polska Press”).

2.Zakres danych osobowych i źródło ich pozyskania. Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie, gdy dokonujesz zgłoszenia do Konkursu Plebiscytowego (dalej zwanego także: “Konkursem”), oddajesz głos w Konkursie bądź kontaktujesz się z nami w sprawach związanych z Konkursem. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do oznaczenia Twojej tożsamości i umożliwienia nam kontaktu z Tobą w sprawach związanych z prowadzonym Konkursem. W przypadku złożenia przez Ciebie reklamacji, przetwarzamy Twoje dane osobowe niezbędne do rozpatrzenia sprawy oraz udzielenia Ci na nią odpowiedzi. Administrator przetwarza więc imię, nazwisko, numer telefonu, miejscowość kandydata, a także informacji o właściwym urzędzie skarbowym, jeśli uczestnik zostanie laureatem, a w przypadku osób składających reklamacje może także przetwarzać adres e-mail i adres korespondencyjny. W przypadku osób głosujących, Administrator przetwarza te dane, które zostały przez nie podane w ramach założonego w Serwisie konta.

3.Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych. Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy dane osobowe uczestników Konkursu jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu oraz podjęcie wszelkich działań z tym związanych, w szczególności w zakresie: przyjmowania i oceny zgłoszeń i prac konkursowych, przygotowania materiałów konkursowych oraz informacji o przebiegu Konkursu do publikacji w tytułach prasowych Administratora (zarówno w ramach serwisów internetowych, jak i prasy drukowanej) wraz z informacjami o laureatach (w tym z podaniem ich imienia, nazwiska, miejscowości oraz informacji o / zdjęcia wykonanej pracy konkursowej), umożliwienie bieżącego kontaktu pomiędzy Organizatorem a uczestnikami we wszelkich sprawach związanych z Konkursem, wydanie nagrody laureatom w sposób określony w Regulaminie, sporządzenie protokołu wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Polska Press jest zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), którą zawierasz z nami poprzez zgłoszenie do udziału w Konkursie. W związku z udzieleniem nam przez Ciebie licencji na wykorzystanie przesłanych materiałów zdjęciowych, Twoje dane będziemy również przetwarzać w celu realizacji tej umowy. W przypadku osób głosujących, Administrator przetwarza ich dane, powiązane z kontem w danym Serwisie, aby umożliwić im oddanie głosu na wybranego kandydata (kandydatów), monitorowanie przebiegu Konkursu, utrwalenie oddanych głosach w celach dowodowych, jak również przekazanie informacji o przebiegu Konkursu oraz statusie Kandydata (na adres e-mail i/lub numer telefonu głosującego) - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest umowa - art. 6 ust. 1 lit. b) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na monitorowaniu i nadzorowaniu przebiegu Konkursu oraz informowaniu o jego przebiegu - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe laureatów będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zebrane dane będziemy także przetwarzać by rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk oraz badań satysfakcji, co będzie następowało na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na rozwijaniu naszej działalności i prowadzeniu działań analitycznych. Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu rozpatrywania Twoich zapytań i reklamacji, jak również dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na konieczności zapewnienia prawidłowej obsługi skarg i reklamacji, a także dochodzenia naszych praw i obrony naszych interesów. Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego marketingu bezpośredniego własnego oraz osób trzecich, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu przez nas działań marketingowych i promujących naszą działalność. Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

4.Dobrowolność podania danych osobowych. Dokonanie zgłoszenia do udziału w Konkursie jest całkowicie dobrowolne. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur). Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

5.Odbiorcy danych osobowych. W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia danych osobowych następującym grupom odbiorców:
·podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, podmiotom, które publikują w swoich serwisach internetowych ankiety zgłoszeniowe, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych, podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna
·innym odbiorcom danych - fundatorom nagród, sponsorom, naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej (GK Orlen – gdy będzie to niezbędne do realizacji wewnętrznych procesów administracyjno-biznesowych), bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,

6.Transfer danych poza EOG. W przypadku konieczności przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, co może mieć miejsce w szczególności w związku z korzystaniem przez Administratora z niezbędnych narzędzi w zakresie IT, zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO - na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO - w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych.
W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Ci prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

7.Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.

8.Okres przechowywania danych osobowych. Okres przechowywania danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane co do zasady przez okres trwania Konkursu, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń, określony w Kodeksie cywilnym (dotyczy to również tych danych, które przetwarzamy w związku z udzieleniem nam przez Ciebie licencji niewyłącznej na korzystanie z przesłanej fotografii). Jeśli w związku z udziałem w Konkursie nabędziesz od nas za dodatkową opłatą towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres przedawnienia podatkowego. W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. W przypadku, gdy fotografia nadesłana przez przedstawiciela ustawowego uczestnika zostanie opublikowana wraz z imieniem, nazwiskiem oraz miejscowością uczestnika w tytułach prasowych Administratora, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jako część materiału prasowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. To oznacza, że dane osobowe uczestników, będą w tym zakresie przetwarzane również po okresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, jako element realizacji działalności dziennikarskiej i prasowej Administratora.

9.Pouczenie o przysługujących prawach. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych posiadasz szereg uprawnień. Posiadasz prawo do:
•żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
•wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego,
•wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
•przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody.
•Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
•Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: rodo.zgloszenia@polskapress.pl albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.Punkt kontaktowy Możesz się z nami kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, w tym w celu realizacji Twoich praw wskazanych w pkt 11 powyżej. Kontakt z nami możliwy jest:
1.droga mailową na adres: rodo.zgloszenia@polskapress.pl
2.pisemnie na adres: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.
•W treści Twojego zgłoszenia powinieneś nam podać: dokładną nazwę Konkursu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Konkurs, Twoje imię i nazwisko. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

11.Inspektor Ochrony Danych
•Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@polskapress.pl.

Warszawa, dnia 13.12.2023 roku.
Organizator Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Świeć się z Energą 2023 – Świetlna Stolica Polski” opierając się na postanowieniach Art. 1 Ust.7 Regulaminu dokonuje niniejszym poniższych zmian we wskazanych niżej punktach regulaminu:

Art. 1 Ust. 6.
a) Pierwszy, wojewódzki etap konkursu plebiscytowego będzie trwać od dnia 20.12.2023 r. od godz. 12:00:00 do dnia 09.01.2024 r. do godz. 12:00. Awans do II etapu konkursu plebiscytowego - finału ogólnopolskiego uzyskuje jedno miasto w każdym województwie, które zdobyło największą liczbę głosów. Przechodząc do finału, kandydaci nie zachowują głosów zdobytych w pierwszym etapie głosowania.

Warszawa, dnia 27.12.2023 roku.
Organizator Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Świeć się z Energą 2023 – Świetlna Stolica Polski” opierając się na postanowieniach Art. 1 Ust.7 Regulaminu dokonuje niniejszym poniższych zmian we wskazanych niżej punktach regulaminu:

Art. 1 Ust. 6.
Konkurs Plebiscytowy prowadzony będzie w dwóch etapach:
a) Pierwszy, wojewódzki etap konkursu plebiscytowego będzie trwać od dnia 20.12.2023 r. od godz. 12:00:00 do dnia 15.01.2024 r. do godz. 12:00. Awans do II etapu konkursu plebiscytowego - finału ogólnopolskiego uzyskuje jedno miasto w każdym województwie, które zdobyło największą liczbę głosów. Przechodząc do finału, kandydaci nie zachowują głosów zdobytych w pierwszym etapie głosowania.
b) Drugi, ogólnopolski finał konkursu plebiscytowego będzie trwać od dnia 17.01.2024 r. od godz. 12:00:00 do dnia 30.01.2024 r. do godz. 12:00.

Art. 3 Ust.1.
Zgłoszenia kandydatur do udziału w Plebiscycie można dokonać wyłącznie na stronie internetowej w Serwisach do dnia 09.01.2024 r do godz.12:00

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na polskanews.pl Polska News